November 2023
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayShabbos
17 Heshvan
1
18 Heshvan
2
19 Heshvan
3
20 Heshvan
4
Vayera
21 Heshvan
5
22 Heshvan
6
23 Heshvan
7
24 Heshvan
8
25 Heshvan
9
26 Heshvan
10
27 Heshvan
11
Shabbos Mevorchim
Chaye Sarah
28 Heshvan
12
29 Heshvan
13
1 Kislev
14
Rosh Chodesh
2 Kislev
15
3 Kislev
16
4 Kislev
17
5 Kislev
18
Toledos
6 Kislev
19
7 Kislev
20
8 Kislev
21
9 Kislev
22
10 Kislev
23
11 Kislev
24
12 Kislev
25
Vayetze
13 Kislev
26
14 Kislev
27
15 Kislev
28
16 Kislev
29
17 Kislev
30